Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu panda marketing.pl

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności opisuje m.in. sposoby pozyskiwania, cele i podstawy prawne przetwarzania, zasady przechowywania i udostępniania oraz metody ochrony danych osobowych gromadzonych poprzez stronę internetową pandamarketing.pl.

Dane osobowe Użytkowników strony internetowej przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności z przepisami:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”);
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.);
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • 1Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Danych osobowych – oznacza to informacje o osobie zidentyfikowanej lub o osobie możliwej do zidentyfikowania, bezpośrednio lub pośrednio na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 2. Przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to każdą czynność wykonywaną na danych osobowych, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Administratorze danych osobowych – oznacza to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (dalej Spółka lub My);
 4. Użytkowniku – oznacza to każdą osobę fizyczną odwiedzającą stronę internetową pandamarketing.pl  i korzystającą z usług.
 • 2 Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników strony internetowej pandamarketing.pl jest  Panda Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, adres Spółki: ul. T. Kościuszki 8/6; 10-501 Olsztyn, wpisana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000667081, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł, NIP: 7393895746, REGON: 366744719.

 • 3 Kontakt z administratorem

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: hello@pandamarketing.pl lub też za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: Panda Marketing Sp. z o.o.; ul. Plac Gen. Józefa Bema 2; 10-516 Olsztyn.

 • 4 Sposoby gromadzenia danych oraz zakres gromadzonych danych

Dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników strony internetowej. Użytkownicy kontaktując się z nami podają swoje dane osobowe:

 1. podczas wysyłania do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego „Porozmawiajmy” – otrzymujemy wówczas: imię; adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane osobowe zawarte w treści wiadomości (opcjonalnie), adres IP komputera, z którego wysłano zapytanie;
 2. automatycznie podczas wizyty na stronie internetowej – otrzymujemy wówczas informacje zebrane przez pliki cookies, charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z naszego Serwisu, np. datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia wizyty w Serwisie oraz zakres wizyty; informację o systemie operacyjnym i o przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik; informacje o rodzaju wykorzystywanego urządzenia i adresie IP (protokół internetowy) oraz tzw. Uniform Resource Locator (URL).
 • 4 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników naszej strony internetowej przetwarzamy jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Poniżej przedstawiamy realizowane cele oraz adekwatne do nich podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

L.P. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
1 odpowiedź na wiadomości, zapytania lub zgłoszenia kierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą

(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

2 archiwizacja danych i dokumentów zawierających dane osobowe dla celów dowodowych przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc m.in. do:

– zabezpieczenia informacji m.in. na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

3 prowadzenie analiz i statystyk sposobu korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej w oparciu o dane zebrane przy użyciu plików cookies przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a więc m.in. do:

– usprawnienia działania strony internetowej i poprawy funkcjonalności świadczonych usług;

– poprawy bezpieczeństwa działania strony internetowej;

– optymalizacji procesu obsługi Użytkowników.

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Napisanie maila jest jednoczesną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje także możliwość świadczenia przez nas Państwu usług drogą elektroniczną.

 • 4 Odbiorcy Danych

Dostęp do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej pandamarketing.pl mają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. W uzasadnionych przypadkach przekazujemy lub możemy przekazać niektóre dane osobowe następującym odbiorcom danych:

 1. podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, np. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej;
 2. podmiotom, z usług których korzystamy zlecając im realizację zadań łączących się z koniecznością przetwarzania danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki. Będą to podmioty wykonujące na nasze zlecenie usługi niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej , wykonania zawieranych przy pomocy Serwisu umów oraz wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych lub realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, np.;
  – dostawcy usług i narzędzi informatycznych;
  – podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe;
  – firmy świadczące na naszą rzecz usługi hostingu danych i hostingu poczty e-mail.

Ze wszystkimi podmiotami, którym przekazujemy dane osobowe celem realizacji zleconych przez nas usług, podpisujemy uprzednio umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W umowach tych ściśle określamy m.in. dozwolony charakter, cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych. Dokładamy również starań, aby podmioty te dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i należytej ochrony danych osobowych.

 • 5 Informacje o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do jakiegokolwiek państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

 • 6 Okres przechowywania danych

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem strony internetowej będą przetwarzane wyłącznie przez okresy niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

L.P. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1 odpowiedź na wiadomości, zapytania lub zgłoszenia kierowane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego przez czas w jakim istniała będzie potrzeba wzajemnego kontaktu w sprawie, której dotyczy korespondencja
2 archiwizacja danych i dokumentów zawierających dane osobowe dla celów dowodowych przez okresy wymagane przepisami obowiązującego prawa i/lub przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa
3 prowadzenie analiz i statystyk sposobu korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej w oparciu o dane zebrane przy użyciu plików cookies do momentu wniesienia ważnego, uzasadnionego sprzeciwu

Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 • 7 Prawa osób, których dane dotyczą

Przestrzegamy wszystkich praw osób, których dane dotyczą, wynikających z przepisów RODO. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych – czyli prawo sprawdzenia jakie jego dane osobowe są przez nas przetwarzane i uzyskania informacji m.in. o tym, w jakim celu i na jakich podstawach prawnych dane są przetwarzane, komu są one udostępniane oraz kiedy będą usunięte;
 2. żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
 3. żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
 5. przenoszenia danych – czyli prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. formaty txt., doc., rtf., xls., odt., pdf., jpeg., xml.) danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika oraz prawo do przesłania tych danych innemu administratorowi lub zażądania, by dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z praw, o których mowa powyżej, można skorzystać m.in. wysyłając do nas stosowny wniosek na adres poczty elektronicznej: hello@pandamarketing.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Panda Marketing Sp. z o.o.; ul. Plac Gen. Józefa Bema 2; 10-516 Olsztyn.

Wniosek taki powinien zawierać dane, które umożliwią nam jednoznaczną identyfikację wnioskodawcy oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem.

Każda osoba, której dane dotyczą, która uzna, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza jej prawa, ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • 8 Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne, by móc skontaktować się z nami np. przesłać do nas wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego. Niekiedy jednak, przepisy prawa będą wymagały podania nam określonych danych osobowych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 • 9 Zabezpieczenie danych

Dane osobowe zbierane poprzez naszą stronę internetową zabezpieczamy zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów RODO. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić należyty stopień bezpieczeństwa danych osobowych i chronić je przed przypadkowym, bądź celowym zniszczeniem lub uszkodzeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną. Przykładowo:

 1. na stronie używamy bezpiecznych połączeń internetowych, szyfrowanych z użyciem certyfikatu SSL, co ma zapewnić poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet;
 2. dane osobowe przechowujemy na bezpiecznych serwerach;
 3. dane osobowe przetwarzać mogą upoważnieni pracownicy i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania poleconych im zadań;
 4. z podmiotami, z usług których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych podpisujemy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w których precyzyjnie określamy dopuszczalny cel, zakres i sposób przetwarzania;
 5. dokładamy starań, aby podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych dawały gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa i należytej ochrony danych osobowych.
 • 10 Pliki Cookies

Wykorzystujemy pliki cookies, do zbierania i przetwarzania anonimowych danych o Użytkownikach. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na komputerze Użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczyt wyłącznie przez stronę, która je utworzyła. Dane zebrane przy użyciu plików cookies nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

Pliki cookies są przez nas stosowane w celu analizy tego, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, w celu ulepszenia jej działania, jak również dla celów statystycznych.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje przechowywanie plików cookies. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany tych ustawień z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może mieć jednak wpływ na poprawność działania niektórych funkcji strony.

Tak zbierane dane nie umożliwiają ustalenia tożsamości Użytkowników, jednak na ich podstawie możemy analizować sprawność działania strony, ilość odwiedzin na stronie, jej bezpieczeństwo. Takie dane są dla nas danymi statystycznymi o osobach odwiedzających naszą stronę internetową.

 • 11 Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany takie mogą być konieczne lub potrzebne np. w przypadku zmiany przepisów prawa, nowych wytycznych organów nadzoru, zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także zmiany sposobów, celów lub podstaw przetwarzania przez nas danych osobowych. O wprowadzonych zmianach każdorazowo będziemy informowali Użytkowników.

Form

Potrzebujesz naszej pomocy? Chętnie dowiemy się więcej!

Form